Huishoudelijk reglement

1. De organisatie is Stichting Oranjebal Heiloo, een stichting met beperkte aansprakelijkheid gevestigd te Heiloo, verder te noemen ‘de organisatie’. De organisatie organiseert jaarlijks het Oranjebal Heiloo festival, op de nationale feestdag Koningsdag (26 of 27 april), verder te noemen ‘het evenement’.

2. Dit reglement is van toepassing op eenieder die het festivalterrein betreedt. Door betreding van de locatie van het evenement verklaart de bezoeker kennis te hebben genomen van dit reglement en de inhoud van dit reglement te aanvaarden.

3. Het is verboden de volgende zaken op het festivalterrein mee te nemen: Etenswaren, glaswerk, plastic flessen, blik, drugs, vuurwerk, (vuur)wapens, gevaarlijke voorwerpen (waaronder – maar niet beperkt tot – spuitbussen of CS gas), voor zichzelf of een ander mee te brengen naar – of in bezit te hebben op – de plaats waar het evenement plaatsvindt, deze te gebruiken voor- of gedurende een evenement, op straffe van inbeslagname.

In beslag genomen goederen worden niet geretourneerd. Een bezoeker, die dit verbod overtreedt, kan de (verdere) toegang worden geweigerd. In beslag genomen goederen zullen worden vernietigd.

4. De organisatie houdt zich in het algemeen het recht voor bepaalde personen de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen of van de plaats waar het evenement plaatsvindt te verwijderen, indien naar haar oordeel zulks nodig is ter handhaving van de openbare orde en veiligheid tijdens het evenement. Dit geldt tevens indien naar het oordeel van de organisatie een bezoeker een kledingstuk, teksten of tekens (mee)draagt welke naar het oordeel van de organisatie aanstootgevend, discriminerend, beledigend of agressie- of onrust opwekkend zou(den) kunnen zijn voor andere bezoekers en voor ontkleding tijdens het evenement (waaronder – maar niet beperkt tot – bijvoorbeeld een ontbloot bovenlichaam).

5. Registratie van het evenement zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisatie in welke vorm dan ook, waaronder begrepen fotograferen, filmen en het maken van geluids- en/of beeldopnamen, is verboden, alsook nadruk van en/of overname uit het programma(- boekje), posters en andere drukwerken.

6. Het betreden van de plaats waar het evenement plaatsvinden en het bijwonen van het evenement geschiedt door de bezoekers op eigen risico, waarbij de eventuele aansprakelijkheid van de organisatie in ieder geval steeds beperkt is tot het bedrag dat haar verzekeraar in het betreffende geval uitkeert wegens schade aan personen of gemaakte kosten, ontstaan door genoemd betreden of bijwonen, zoals bijvoorbeeld – maar niet beperkt tot – gehoorstoornissen, gezichtsstoornissen en andere lichamelijke stoornissen dan wel schade aan goederen van de bezoeker, veroorzaakt door welke oorzaak ook, inclusief die welke voortvloeien uit handelingen van andere bezoekers, handelingen van de organisatie, haar personeel en/of door haar ingeschakelde derden, uitgezonderd het eventuele geval dat er sprake zou zijn van grove opzet of bewuste roekeloosheid van (de leiding van) de organisatie. De bezoeker is er uitdrukkelijk mee bekend dat er tijdens het evenement harde muziek ten gehore wordt gebracht. De organisatie geeft de bezoekers het advies om het gehoor tijdens het evenement af en toe rust te gunnen.

7. De organisatie zal ernaar streven dat het programma van het evenement zoveel mogelijk volgens het aangekondigde schema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en schade welke daardoor voor bezoekers en/of derden mocht ontstaan.

8. De organisatie is niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van het programma van het evenement, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het programma.

9. De bezoekers van het evenement zijn verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of wijzigingen daarvan en aanwijzingen van de organisatie, de exploitanten van de plaats waar het evenement wordt gehouden, het ordepersoneel, de brandweer, politie en andere bevoegden. Bij overtreding van een gebod of verbod volgt onmiddellijk verwijdering van de bezoeker door het ordepersoneel.

10. In geval van overmacht in de ruimste zin des woords, waaronder in dit verband mede begrepen ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, brand, slechte weersomstandigheden etc., heeft de organisatie het recht het evenement te annuleren. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan door annulering zoals hierboven vermeld. In geval van annulering van het evenement als bovenbedoeld, zal de organisatie hieraan op de door haar juist geachte wijze zoveel mogelijk bekendheid geven.

11. De organisatie is gerechtigd beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken van het evenement en de bezoekers daarvan en deze opnamen te verveelvoudigen en/of openbaar te (doen) maken in welke vorm en op welke wijze dan ook. Door betreding van de locatie van het evenement verleent de bezoeker onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van voornoemde opnamen en de bewerking, openbaarmaking en exploitatie daarvan alles in de ruimste zin des woords zonder dat de organisatie of een aan deze vennootschap gelieerde vennootschappen enige vergoeding aan de bezoeker verschuldigd is of zal zijn. De bezoeker doet hierbij onherroepelijk afstand van enig belang dat hij/zij zou kunnen hebben in voornoemde opnamen. Voor zover de bezoeker enig naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht toekomt op voornoemde opnamen draagt hij/zij deze rechten hierbij zonder enige beperking over aan de organisatie en doet hij/zij hierbij onherroepelijk afstand van zijn/haar persoonlijkheidsrechten c.q. zal daar geen beroep op doen.

12. Verkoop van alcoholische dranken geschied uitsluitend aan personen van 18 jaar of ouder. Personen van 18 jaar tot 23 jaar zijn verplicht hier voor een polsbandje te dragen. Deze zijn kosteloos verkrijgbaar bij het daar voor bestemde uitgiftepunt, op vertoon van een geldig legitimatiebewijs. Kopieën worden niet geaccepteerd. Per 1 januari 2014 is het bezit van alcohol voor personen onder de 18 jaar strafbaar. Indien politie, ordepersoneel en/of andere bevoegden alcohol bezit bij personen onder de 18 jaar constateren, zal dit worden afgenomen.

13. Roken is alleen toegestaan buiten de festivaltent.

14. Het is niet toegestaan om tijdens het evenement (huis)dieren mee te nemen.

15. Gekochte consumptiepunten zijn alleen op de festival dag geldig en worden niet retour genomen.

16. Het is niet toegestaan om op of in de nabijheid van het festivalterrein flyers te verspreiden of posters op te hangen zonder overleg met de organisatie.

17. Bij overtreding van een gebod of verbod volgt onmiddellijk verwijdering van de bezoeker door het ordepersoneel en eventuele ten gevolge van de overtreding door de bezoeker aan de organisatie opgelegde boetes zullen op de bezoeker worden verhaald.